Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KONTA NA SERWERZE STUDENCKIM KOLOS.MATH.UNI.LODZ.PL

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
   • Każdy student Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ może ubiegać się o przyznanie konta na serwerze studenckim kolos.math.uni.lodz.pl.
   • Konto na serwerze studenckim kolos.math.uni.lodz.pl mogą otrzymać studenci, którzy prawidłowo wypełnili wniosek o przyznanie konta i uzyskali zgodę administratora.
   • Użytkownikiem serwera studenckiego kolos.math.uni.lodz.pl jest każda osoba, korzystająca z zasobów serwera, niezależnie od sposobu korzystania (fizycznie lub poprzez sieć). W przypadku korzystania z laboratorium komputerowego zastosowanie ma REGULAMIN LABORATORIUM KOMPUTEROWEGO.
   • Każdy użytkownik może mieć, co najwyżej jedno konto.
   • Wielkość dostępnej przestrzeni dyskowej wynosi 200 MB.
   • Niedopuszczalne jest wykorzystywanie serwera do celów komercyjnych
  2. PRAWA UŻYTKOWNIKA.
   • Użytkownik serwera studenckiego kolos.math.uni.lodz.pl ma prawo do:
   • Korzystania z zasobów serwera w granicach określonych przez administratora serwera
   • Prywatności danych przechowywanych na serwerze.
   • Zgłaszania administratorowi spraw wyjątkowych (np gdy konieczne jest naruszenie któregoś z postanowień regulaminu).
   • Jeżeli istnieje uzasadniona potrzeba, użytkownik może zwrócić się do administratora o zmianę uprawnień w systemie
   • Użytkownik może użyć konta innego użytkownika, tylko w jego obecności i za jego zgodą.
  3. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
   • Użytkownik serwera studenckiego kolos.math.uni.lodz.pl ma obowiązek:
   • Przestrzegać postanowień REGULAMINU KORZYSTANIA Z KONTA NA SERWERZE STUDENCKIM kolos.math.uni.lodz.pl
   • Podporządkowywać się zaleceniom administratora serwera
   • Dbać o ochronę dostępu do własnego konta
   • Używać „bezpiecznych” haseł, tzn trudnych do złamania
   • Natychmiast zgłaszać zauważone luki w systemie praw dostępu. Zgłoszenie to, nie pociąga negatywnych następstw dla użytkownika
   • Przestrzegać i krzewić dobre obyczaje (np.. zgłaszać administratorowi nieprawidłowości w działaniu komputerów lub programów, nie obciążać serwera).
   • Użytkownik wyraża zgodę na kontrolowanie przez administratora wszystkich aspektów swojej pracy, związanych z bezpieczeństwem, optymalizacją wydajności, ogólną konfiguracją systemu, rozliczeniem i wykorzystaniem zasobów serwera.
   • Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania Prawa Polskiego oraz umownych zasad korzystania z sieci Internet
   • Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za pliki znajdujące się na jego koncie.
  4. CZYNNOŚCI ZABROBIONE
   • Użytkownikowi serwera studenckiego kolos.math.uni.lodz.pl zabrania się:
   • Utrudniania pracy administratorowi i innym użytkownikom serwera
   • Dezinformowania administratora i innych użytkowników serwera.
   • Korzystania z zasobów i informacji, do których administrator nie przydzielił dostępu
   • Uszkadzać lub narażać na uszkodzenia sprzęt komputerowy.
   • Wykorzystywać serwer i oprogramowanie do celów niezwiązanych z badaniami dydaktycznymi
  5. PRAWA ADMINISTRATORA
   • Administrator ma prawo:
   • Ograniczyć możliwość wykonywania pewnych operacji przez użytkownika, jeżeli jest to uzasadnione względami technicznymi, bezpieczeństwa lub prawnymi.
   • Zażądać od użytkownika zmiany hasła, w przypadku wykrycia „słabego” hasła.
  6. OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA
   • Administrator ma obowiązek:
   • Poinformować użytkowników o ewentualnych problemach w użytkowaniu serwera.
   • Przestrzegać tajemnicę korespondencji w odniesieniu do uzyskanych ta drogą informacji o ile nie zachodzi zagrożenie bezpieczeństwa systemu.
  7. KARY I INNE POSTANOWIENIA
   • Administrator serwera studenckiego kolos.math.uni.lodz.pl nie ponosi odpowiedzialności za naruszanie prywatności i inne naruszenia powstałe z winy użytkowników
   • Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za swoje działania.
   • Użytkownik zobowiązuje się nie wykonywać zadań, które powodują ekstremalne obciążenie serwera
   • W przypadku wykonywania takich zadań, użytkownik zobowiązany jest zmniejszyć priorytet swoich procesów przez zwiększenie ich liczby w „nice”.
   • Karą za niestosowanie się do powyższego zobowiązania, jest zmniejszenie przyznanej przestrzeni dyskowej o 150MB na okres 3 miesięcy.
   • Konto na serwerze nieużywane przez okres 3 miesięcy może być zablokowane. Po kolejnych 3 miesiącach nie używania konta, administrator ma prawo zlikwidować konto.
   • Administrator może zablokować konto, jeżeli zawiera ono treści niezgodne z obowiązującym prawodawstwem.
   • Administrator może zablokować konto w przypadku podejrzenia o działanie niezgodne z powyższym REGULAMINEM
   • Osoby łamiące powyższy REGULAMIN mogą być pozbawione prawa do korzystania z serwera. W Przypadku powstania strat materialnych z powodu złamania REGULAMINU, użytkownik może zostać obciążony ich kosztami.