Statut

Statut Studenckiego Centrum Informatycznego przy Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1 Podstawa działalności
Studenckie Centrum Informatyczne przy Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego, zwane dalej SCI, działa w oparciu o Ustawę o Szkolnictwie Wyższym z dnia 12 września 1990 roku (Dz.U. Nr.65 poz.385), §69 Statut Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 13 września 1991 oraz Zarządzenia nr 45 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 28 kwietnia 1995 roku.
§2 Siedziba
Siedzibą SCI jest Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego (zwany dalej WMiI) mieszczący się przy ul. Banacha 22, 90-238 Łódź.
§3 Status organizacyjny
SCI jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną Uniwersytetu Łódzkiego i jest kołem naukowym opartym na zasadach dobrowolności. SCI może współpracować z innymi krajowymi i zagranicznymi organizacjami o tym samym lub podobnym profilu działania, może także przystępować do takich organizacji.
§4 Data założenia i okres działalności
SCI powstało z dniem 1 marca 2002 roku w wyniku reorganizacji Koła Informatycznego działającego w latach 1999-2002 . Czas działania SCI jest nieograniczony.

§5 Logo SCI

SCI może używać znaku graficznego, wzór znaku graficznego stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

Rozdział II
Cele SCI i ich realizacja
§6 Cele SCI
Rozwijanie zainteresowań naukami informatycznymi wśród studentów,
Promowanie Wydziału Matematyki oraz Uniwersytetu Łódzkiego,
Rozwijanie kontaktów i współpracy z organizacjami naukowymi,
Rozpowszechnianie najnowszych technologii informatycznych wśród studentów,
Organizowanie grup zainteresowań.

§7 Środki służące realizacji celów SCI
Samodzielne oraz we współpracy z innymi instytucjami organizowanie posiedzeń naukowych i dyskusyjnych, odczytów, wykładów, warsztatów, konferencji naukowych i dydaktycznych itp.,
Wyjazdy na krajowe i zagraniczne seminaria, konferencje, spotkania z podobnymi organizacjami, organizowanie i udział w obozach naukowych,
Współpraca z innymi organizacjami i instytucjami a także firmami prywatnymi,* Organizowanie i udział w obozach naukowych,
Prowadzenie serwisu WWW jako funkcjonalnego źródła informacji z zakresu nauk informatycznych,
Prowadzenie kursów i szkoleń dla studentów w zakresie nauk informatycznych,
Prowadzenie biblioteczki zawierającej użyteczne książki o tematyce informatycznej,
Tworzenie Sekcji do wykonywania określonych zadań.

Rozdział III
Prawa i obowiązki członków SCI
§8
Członkiem SCI może zostać osoba posiadająca status studenta Wydziału Matematyki Uniwersytetu Łódzkiego, oraz za zgodą zarządu SCI i Opiekuna SCI, każda osoba, a w szczególności student dowolnej państwowej lub prywatnej szkoły wyższej, a także uczniowie szkół średnich, posiadający zainteresowania naukowe i wykazująca zainteresowanie jedną z form pracy wymienioną w Rozdziale II, §6.
Nowi członkowie SCI muszą uzyskać rekomendacje minimum dwóch członków (zwyczajnych lub nadzwyczajnych) SCI.
§9 Członkowie SCI dzielą się na:
Członków Zwyczajnych,
Członków Nadzwyczajnych,
Członków Honorowych.

§10 Członkowie Zwyczajni
Członkiem Zwyczajnym, z wszelkimi przysługującymi mu prawami oraz ciążącymi na nim obowiązkami, zostaje każda nowa osoba przystępująca do SCI na podstawie pisemnej deklaracji. Staus Członka Zwyczajnego SCI otrzymuje się z chwilą wpisania na listę Członków SCI. Wpisu dokonuje za zgodą Zarządu SCI, na wniosek zainteresowanego, Prezes lub Wiceprezes SCI.
§11 Członkowie zwyczajni SCI mają:
Prawo uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków SCI i wnioskowanie w sprawach statutowej działalności SCI,
Czynne prawo wyborcze do Zarządu SCI,
Prawo współdziałać w kształtowaniu kierunków działalności SCI w drodze swobodnego wypowiadania swych poglądów oraz zgłaszania wniosków na zebraniach SCI,
Prawo uzyskiwać informacje na temat działalności Zarządu,
Prawo domagać się od Zarządu SCI uzasadnienia podejmowanych decyzji,
Prawo uczestniczenia w imprezach organizowanych przez SCI o których mowa w Rozdziale II niniejszego statutu,
Prawo do odwoływania się od decyzji Zarządu SCI do Walnego Zebrania Członków, którego decyzje w sprawach odwołań są ostateczne.

§12 Obowiązki członków zwyczajnych SCI:
Udział w Walnym Zebraniu Członków,
Realizowanie celi zawartych w Rozdziale II, §6 niniejszego statutu,
Pomoc przy projektach SCI,
Przestrzeganie niniejszego statutu oraz uchwał Zarządu SCI,
Dbanie o dobre imię SCI oraz popularyzowanie jego idei,
Śledzenia wszelkich serwisów informacyjnych prowadzonych przez SCI.

§13 Członkowie Nadzwyczajni
Członkiem Nadzwyczajnym, z wszelkimi przysługującymi mu prawami oraz ciążącymi na nim obowiązkami, może zostać wyłącznie osoba posiadająca status studenta Wydziału Matematyki Uniwesytetu Łódzkiego, biorąca aktywny udział w projektach SCI. Wpisu na listę Członków Nadzwyczajnych dokonuje za zgodą Zarządu SCI, na wniosek zainteresowanego, Prezes lub Wiceprezes SCI. Członkami Nadzwyczajnymi mogą zostać w szczególności: administratorzy serwerów będących pod opieką SCI, szefowie Sekcji, webmasterzy oraz administratorzy pracowni.
§14 Członkowie nadzwyczajni SCI mają:
Wszystkie prawa członków zwyczajnych,
Czynne prawo wyborcze do Zarządu SCI,
Pierwszeństwo w korzystaniu z wszelkich pomocy naukowych oraz urządzeń, a także czasopism i księgozbioru będących własnością SCI, które zostały pozostawione do dyspozycji członków SCI,
Prawo głosu w sprawach dotyczących zmiany statutu SCI

§15 Obowiązki Członków Nadzwyczajnych SCI:
Wszystkie obowiązki członków zwyczajnych,
Aktywne uczestniczenie w projektach SCI,
Nadzorowanie pracy zespołów,
Prowadzenie zajęć i wykładów,
Współpraca z pracownikami Wydziału Matematyki.

§16 Członkowie Honorowi
Tytuł Członka Honorowego przyznaje na wniosek Zarządu Walne Zebranie Członków. Tytuł Członka Honorowego nadawany jest dożywotnio. Członkami Honorowymi zostają osoby szczególnie zasłużone dla SCI, wspomagające działania statutowe SCI. Członkowie Honorowi mają prawa takie sama jak Członkowie Zwyczajni z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego.
§17 Ograniczenie praw członków SCI
Prawa Członków SCI mogą ulec ograniczeniu, wygaśnięciu lub utracie, szczególnie w sytuacjach wymienionych poniżej:
Nie wywiązywania się z obowiązków zawartych w §12 i §15 niniejszego statutu (odpowiednio dla Członków Zwyczajnych i Nadzwyczajnych),
Złożenia Zarządowi pisemnego oświadczenia o rezygnacji z członkostwa,
Popełnienie czynu uwłaczającego godności studenckiej,
Działanie na szkodę SCI,
Utraty praw studenckich bez uzyskania dyplomu.

Rozdział IV
Władze SCI
§18 Władzami SCI są:
Walne Zebranie Członków,
Zarząd.

§19 Walne Zebranie Członków
Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą SCI. Walne Zebranie Członków jest podmiotem w skład, którego wchodzą wszyscy Członkowie Zwyczajni, Członkowie Nadzwyczajni oraz Opiekun SCI.
§20 Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
Powołanie kompetentnego i sprawnie działającego Zarządu,
Odwołanie Zarządu w uzasadnionych przypadkach przed upływem jego kadencji,
Zatwierdzanie kierunków działania SCI określonych przez Zarząd,
Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu,
Podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla Zarządu,
Wybór członków Sądu Koleżeńskiego,
Uchwalanie Statutu SCI,
Zatwierdzanie kandydatur do tytułu Członka Honorowego,
Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu SCI wniesionych przez członków SCI,
Podjęcie uchwały w przedmiocie rozwiązania SCI,

§21 Organizacja Walnego Zebrania Członków
Walne Zebranie Członków podejmuje decyzje na posiedzeniach plenarnych w formie uchwał. O ile Statut nie stanowi inaczej dla ważności podejmowanych uchwał wymagana jest zwykła większość głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania, a więc wszystkich Członków Zwyczajnych i Nadzwyczajnych oraz Opiekuna SCI. Podczas głosowania, każdemu Członkowi SCI uprawnionemu do głosowania przysługuje jeden głos.
W Walnym Zebraniu mają prawo brać udział wszyscy Członkowie Zwyczajni, Nadzwyczajni, Członkowie Honorowi oraz Opiekun SCI. Członkowie Zwyczajni i Nadzwyczajni mają dodatkowo obowiązek uczestniczenia w Walnym Zebraniu. Głosowanie Członków SCI za pomocą poczty elektronicznej z wykorzystaniem autoryzacji ma taką samą moc, jak uchwały Walnego Zebrania we wszystkich sprawach, oprócz zmian w Statucie i podjęcia decyzji o rozwiązaniu koła. Na Walnym Zebraniu, Zarząd ma obowiązek stawić się w składzie minimum trzech Członków SCI. Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd SCI, z inicjatywy własnej lub na wniosek członków wyszczególnionych w §9, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku akademickim, jesienią i wiosną, powiadamiając o jego miejscu i terminie, co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem obrad.
§22 Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje:
Prezesowi
grupie 3 Członków Zarządu
grupie 4 Członków Zwyczajnych lub Nadzwyczajnych

§23 Zarząd SCI
Zarząd jest organem wykonawczym SCI, kieruje jego bieżącą działalnością i jednocześnie reprezentuje SCI w kontaktach na szczeblu władczym.
§24 Kompetencje i obowiązki Zarządu:
Kierowanie i koordynowanie pracy SCI i współpracy z innymi organizacjami,
Reprezentowanie SCI na Wydziale Matematyki i poza nim,
Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
Prowadzenie gospodarki finansowej SCI,
Przyjmowanie nowych członków SCI,
Wysuwanie kandydatur na Członków Honorowych,
Wyrażanie zgody na utworzenie Sekcji,
Zatwierdzanie nazwy, charakteru i celów Sekcji,
Zatwierdzanie harmonogramu działania Sekcji,
Potwierdzanie wszystkich oficjalnych pism w imieniu SCI własnoręcznym podpisem osób upoważnionych oraz pieczęcią SCI.

§25 Zasady podejmowania decyzji przez Zarząd
Zarząd podejmuje decyzje niezastrzeżone dla innych organów SCI. Decyzje, o których mowa zapadają bezwzględną większością głosów. Do ważności pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa i dwóch członków Zarządu lub trzech członków zarządu po uprzednim poinformowaniu Prezesa o zaistnieniu takiego dokumentu.
§26 Skład Zarządu
W skład Zarządu wchodzą:
Prezes,
Dwóch Wiceprezesów,
Dwóch członków Zarządu.

§27 Powoływanie członków Zarządu
Członkowie Zarządu wybierani są w głosowaniu tajnym na pierwszym w roku akademickim Walnym Zebraniu Członków, które winno się odbyć najpóźniej w miesiąc po rozpoczęciu zajęć dydaktycznych. Prezes wybierany jest przez nowo powstały Zarząd spośród własnych członków większością głosów. Jeżeli żaden z kandydatów nie otrzyma wymaganego Statutem poparcia, Walne Zebranie dokonuje wyboru spośród dwóch kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów podczas wyborów do Zarządu. Wybory Zarządu odbywają się tajnie pod rygorem nieważności.
§28 Zawieszanie członków Zarządu
Prezes jak również Walne Zgromadzenie ma prawo zawiesić w czynnościach członka Zarządu. W przypadku nie zatwierdzenia tej decyzji przez najbliższe Walne Zgromadzenie przestaje ona obowiązywać.
Przyczynami zawieszenia w czynnościach członka Zarządu są:
Długotrwałe nie wywiązywanie się z obowiązków członka SCI,
Prowadzenie działalności sprzecznej ze statutowymi celami SCI,
Brak aktywnego udziału w pracach Zarządu,
Działanie na szkodę SCI.

§29 Zawieszanie Prezesa Zarządu
Pozostali członkowie Zarządu, jak również Walne Zgromadzenie, mogą zawiesić w czynnościach Prezesa Zarządu. Decyzję tą muszą podjąć większością 2/3 głosów. W przypadku nie zatwierdzenia tej decyzji przez najbliższe Walne Zgromadzenie przestaje ona obowiązywać. Przyczynami zawieszenia w czynnościach Prezesa Zarządu są:
Długotrwałe nie wywiązywanie się z obowiązków Prezesa SCI,
Prowadzenie działalności sprzecznej ze statutowymi celami SCI,
Brak aktywnego udziału w pracach Zarządu,
Działanie na szkodę SCI.

§30 Kadencja Zarządu
Kadencja Zarządu trwa jeden rok akademicki i kończy się z upływem 7 dni od powołania nowego Zarządu, który rozpoczyna wtedy swoją działalność. Kadencja Zarządu trwa nie dłużej niż 13 miesięcy od jej rozpoczęcia. Zarząd ma obowiązek zwołać Walne Zebranie Członków w pierwszym miesiącu nowego roku akademickiego.
§31 Odwołanie Zarządu
Z uzasadnionego powodu Walne Zebranie Członków może odwołać członków Zarządu, niezwłocznie powołując nowych. Kadencja tak wybranego Zarządu kończy się wraz z końcem bieżącego roku akademickiego. W razie odwołania członka stosuje się odpowiednio §28.
§32 Wygaśnięcie mandatu Członka Zarządu
Mandat Członka Zarządu wygasa z chwilą:
Złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji,
Upływu kadencji,
Utraty członkostwa zwyczajnego.
W przypadku złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z członkostwa w Zarządzie lub zawieszenia członka Zarządu w czynnościach przez Prezesa stosownie do §30, Prezes nominuje – po uprzedniej konsultacji z resztą członków Zarządu, następcę, którego kandydaturę zatwierdza najbliższe Walne Zebranie Członków. Powyższy przepis stosuje się także do osób pełniących funkcje wymienione w §35. W przypadku rezygnacji Prezesa z członkostwa w Zarządzie lub jego zawieszenia w czynnościach przez Zarząd, organ ten nominuje następcę , którego kandydaturę zatwierdza najbliższe Walne Zgromadzenie Członków.
§33 Kompetencje i obowiązki Prezesa
Do obowiązków i kompetencji Prezesa należy:
Odpowiedzialne kierowanie pracami SCI,
Reprezentowanie SCI na zewnątrz,
Dbanie o rzetelny i solidny wizerunek SCI,
Występowanie w imieniu SCI na wszystkich oficjalnych spotkaniach,

§34 Kompetencje i obowiązki Wiceprezesów
Do obowiązków i kompetencji Wiceprezesów należy:
Reprezentowanie SCI na zewnątrz,
Zastępowanie Prezesa podczas jego nieobecności,
Nadzorowanie prac wszystkich Sekcji.
Do obowiązków pozostałych członków Zarządu należy:
Usprawnianie i koordynowanie pracy Zarządu,
Godne reprezentowanie SCI oraz zastępowanie Prezesa lub Wiceprezesów w określonych sytuacjach na polecenie w/w.

§35 Powoływanie Skarbnika, Sekretarza i Szefa Działu Public Relations
Spośród Zarządu i Członków Nadzwyczajnych Prezes mianuje Skarbnika, Sekretarza oraz Szefa Działu Public Relations. Są oni zatwierdzani w odręb nych głosowaniach. W przypadku nie zatwierdzenia kandydatów przez Walne Zebranie Członków, Prezes ma prawo wyznaczyć kolejnych kandydatów.
§36 Kompetencje i obowiązki Skarbnika SCI
Do obowiązków i kompetencji Skarbnika SCI należy:
Rzetelne prowadzenie spraw finansowych SCI,
Kontakt z organami Wydziału Matematyki i Uniwersytetu Łódzkiego odpowiedzialnymi za rozdzielanie środków finansowych dla poszczególnych Kół Naukowych.

§37 Kompetencje i obowiązki Sekretarza SCI
Do obowiązków i kompetencji Sekretarza SCI należy:
Sporządzanie sprawozdań ze wszystkich oficjalnych nieroboczych spotkań SCI.
Gromadzenie dokumentacji i sprawozdań z roboczych spotkań SCI, sporządzonych przez Sekretarzy zebrań.
Sprawowanie pieczy nad wszelką formalną dokumentacją SCI

§38 Dział Public Relations
Pozostałych Członków Działu Public Relations powołuje Szef Działu PR. Są oni zatwierdzani przez Zarząd.
W przypadku nie zatwierdzenia kandydatów, Szef Działu PR ma prawo wyznaczyć kolejnych kandydatów.
Do obowiązków i kompetencji Działu Public Relations należy:
Reklama SCI na Uczelni, w Internecie oraz Środkach masowego przekazu,
Tworzenie projektów strategii działania SCI,
Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów SCI z otoczeniem,
Zapewnianie prawidłowego obiegu informacji pomiędzy Członkami SCI,
Bezpośrednia współpraca ze sponsorami,
Tworzenie solidnego wizerunku SCI.

§39 Sąd Koleżeński
W razie wystąpienia sporu pomiędzy członkami wewnątrz SCI lub też celem nałożenia kary w związku z naruszeniem zasad obowiązujących w SCI powołuje się Sąd Koleżeński. Sąd ten powoływany jest na pierwszym, po wystąpieniu sporu, roboczym zebraniu SCI przez jego uczestników.
W skład Sądu Koleżeńskiego wchodzi trzech członków, cieszących się autorytetem, wybranych bezwzględną większością głosów w głosowaniu jawnym, które odbywa się na najbliższym spotkaniu roboczym SCI. Członkowie Sądu Koleżeńskiego wybierają ze swego grona przewodniczącego.
Kadencja Sądu Koleżeńskiego kończy się wraz z wydaniem decyzji w sprawie problemu dla rozwiązania, którego Sąd został powołany.
W swoim rozstrzygnięciu Sąd Koleżeński może m.in. zobowiązać jedną lub obie strony do złożenia przeprosin jak również w uzasadnionych przypadkach zdecydować o usunięciu osób będących podmiotem sporu z listy członków SCI. Treść rozstrzygnięcia Sąd Koleżeński podaje do wiadomości Zarządu.
Od rozstrzygnięcia Sądu Koleżeńskiego stronom nie przysługuje odwołanie.
§40 Opiekun SCI
Opiekunem SCI może być pracownik naukowy WMiI.
Opiekun SCI działa jako organ doradczy i wspomagający. Reprezentuje on SCI wobec kadry naukowej Wydziału Matematyki oraz administracji uczelni.
Opiekun uwiarygodnia decyzje SCI poprzez sygnowanie dokumentów własnym podpisem.
Opiekun SCI ma prawo uczestniczyć w obradach Walnego Zebrania Członków z prawem głosu, tak jak Członek Zwyczajny.
§41 Odwołanie Opiekuna SCI
Walne Zgromadzenie może złożyć do władz wydziału, przy którym działa, wniosek o odwołanie Opiekuna SCI w przypadku długotrwałego nie interesowania się działalnością SCI lub zaistnienia okoliczności utrudniających współpracę. Decyzję taką podejmuje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu większością 2/3 głosów.
Rozdział V
Finanse SCI
§42 Zasady ogólne dotyczące finansów SCI
Wszystkie Środki finansowe SCI mogą być użyte jedynie zgodnie z celami statutowymi SCI. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej SCI ustala Zarząd zgodnie z obowiązującymi przepisami. Osobami uprawnionymi do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych są: Prezes Zarządu i Skarbnik lub jeden z nich łącznie z dwoma Członkami Zarządu. W sprawach środków finansowych, będących innego pochodzenia niż z uczelni, SCI decyduje autonomicznie stosując regulacje statutowe. O podziale środków własnych SCI decyduje Zarząd.
§43 Źródła finansowania
Wszelkie potrzeby są finansowane ze środków otrzymanych od uczelni, bądź ze środków własnych SCI. Źródła środków własnych SCI to:
Sponsoring, dotacje, darowizny, spadki i zapisy,
Składki członkowskie,
Wpływy z działalności zarobkowej.

§44 Podział środków finansowych
Środki finansowe SCI dzielą się na:
Środki należące do ogólnego funduszu SCI.
Środki pozostające do dyspozycji Sekcji.
Środki pozostające do dyspozycji poszczególnych członków SCI.

Rozdział VI
Przepisy końcowe
§45 Uprawomocnienie się Statutu
Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem ostatecznego zatwierdzenia go przez Walne Zebranie Członków przez odpowiednie władze uczelni.
§46 Zmiany w Statucie
Zmiana Statutu następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków, podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawni onych do głosowania. Projekt zmian w statucie należy złożyć na ręce Zarządu, co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem Walnego Zebrania Członków.
§47 Rozwiązanie SCI
Rozwiązanie SCI może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków, podjętej jednogłośnie w głosowaniu jawnym przy obecności, co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania. Ostatni Prezes SCI ma obowiązek powiadomić organy uczelni, odpowiedzialne za funkcjonowanie kół naukowych, o rozwiązaniu SCI.